Sơ tuyển vòng 1

Casting vòng 1

Ngày 08/08/2017 v?a qua cu?c thi “Tài S?c Tràng An 2017” h?p báo chính th?c công b? r?ng rãi cu?c thi ??n v?i các ??n v? truy?n thông. Bu?i h?p báo nh?n ???c s? quan tâm ?ng h? c?a nhi?u c? quan báo chí, các ??n v? nhà tài tr?, nhi?u di?n viên, hoa h?u tham gia nh?: Hoa H?u Bi?n 2016 Ph?m Thùy Trang; Hoa khôi Ngôi Sao Th? Hình 2016 Elena Nguy?n; Di?n viên-ng??i m?u Saleem; Di?n viên Thi?n Hùng; Di?n viên Kim Hoàn; Di?n viên Ph?m Ti?n L?c.

Công ty c? ph?n th??ng m?i Gia Ph?m ?ã lên ý t??ng và t? ch?c cu?c thi dành cho nh?ng cô gái t? 18-28 tu?i ?ang h?c t?p và sinh s?ng t?i Hà N?i nh?m tìm ki?m, tôn vinh, qu?ng bá v? ??p c?a ng??i con gái Kinh K? ??t B?c theo h??ng Tài S?c v?n toàn, giúp khán gi? trong và ngoài n??c hi?u h?n v? tài n?ng, nhân h?u c?a ng??i con gái x?a k?t h?p s? thông minh, trí tu?, sáng t?o th?i nay.

Ngày 18/07/2017 t?i ?ây Tài S?c Tràng An s? t? ch?c vòng casting s? tuy?n ??u tiên t?i Trung tâm th??ng m?i Artemis-s? 3 Lê Tr?ng T?n, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i. T?i vòng casting s? tuy?n này các thí sinh ???c ch?n trang ph?c t? ch?n và chu?n b? m?t ti?t m?c tài n?ng c?a b?n thân. Ban Giám Kh?o s? ch?n ra nh?ng thí sinh xu?t s?c nh?t v? c? tài và s?c ?? cùng b??c vào nh?ng vòng thi sau.

?êm Chung k?t cu?c thi d? ki?n vào ngày 28/09/2017 t?i Trung tâm H?i Ngh? Qu?c Gia ho?c Cung V?n Hóa H?u Ngh? Vi?t Xô t?i Hà N?i v?i quy mô lên ??n 2000 ng??i.

?i?m ??c bi?t cu?c thi này là chi?c v??ng mi?n dành cho Hoa Khôi Tài S?c Tràng An ???c ch? tác t? g? tr?m h??ng m? vàng và g?n nh?ng viên kim c??ng t? nhiên bên ngoài th? hi?n s? k?t h?p gi?a hi?n ??i và truy?n th?ng. ?ây có th? là m?t chi?c v??ng mi?n ??u tiên t?i Vi?t Nam b?ng g? r?t ?áng l?u gi?.

Ban t? ch?c ch??ng trình xin trân tr?ng thông báo t?i các thí sinh ?ã ??ng ký tham gia Tài S?c Tràng An ??n casting s? tuy?n vòng 1 t?i Trung tâm Artemis. Th?i gian casting t? 8h ??n 17h ngày 18/07/2017.

Ban T? Ch?c “TÀI S?C TRÀNG AN”

Web: www.taisactrangan.com

Mail: taisactrangan@gmail.com

Hotline: 0911 198 510 nike air max schwarznike air max schwarz