Thể lệ tham gia dự thi

Th? l? cu?c thi S?c ??p Tràng An 2017  Th? l? cu?c thi S?c ??p Tràng An 2017I ??i t??ng tham gia d? thi

1. N? công dân có qu?c t?ch Vi?t Nam ?ang h?c t?p và sinh s?ng t?i Hà N?i.

2. ?? tu?i t? 18 – 28 tu?i (tính theo n?m trong ch?ng minh th? nhân dân ho?c h? chi?u còn h?n)

3. Có trình ?? h?c v?n trung h?c ph? thông tr? lên.

4. Chi?u cao trên 1m60  tr? lên, g??ng m?t ??p, ngo?i hình cân ??i

.5. Ch?a l?p gia ?ình, ch?a ??ng ký k?t hôn, ch?a sinh con (l?u ý: n?u thí sinh ?ã t? ch?c c??i theo phong t?c t?p quán c?a ??a ph??ng nh?ng ch?a ??ng ký k?t hôn c?ng không ???c tham gia)

6. Không có ti?n án ti?n s?, không trong th?i gian b? truy c?u trách nhi?m hình s?

7. Có n?ng khi?u nh?: ca múa, nh?y, di?n k?ch, bi?u di?n,…..

8. Thí sinh b?t bu?c like fanpage c?a cu?c thi trên facebook.

II N?i dung h? s? và ph??ng th?c ??ng ký d? thi

1. N?i dung h? s? tham d?

• ??n ??ng ký d? thi theo m?u c?a ban t? ch?c .( t?i www.taisactrangan.com )

• S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng n?i ?ang sinh s?ng ho?c làm vi?c.

• Gi?y ch?ng nh?n c?a tr??ng c? quan n?i ?ang h?c t?p và làm vi?c.

• 1 ?nh áo dài, 1 ?nh t? do, 1 ?nh toàn thân không x? lý b?ng các ph?n m?m x? lý ?nh và không ch?p quá th?i ?i?m hi?n t?i 3 tháng. Ghi rõ h? tên ch? s? ?o c? th? vào m?t sau ?nh: cân n?ng, chi?u cao, s? ?o 3 vòng.

• Gi?y khám s?c kh?e ( th?i h?n 1 – 6 tháng )

• Tài n?ng tham gia cu?c thi.

2. Ph??ng th?c ??ng ký d? thi

• Thí sinh ??ng ký qua website: www.taisactrangan.com

• G?i thông tin trên mail: taisactrangan@gmail.com

• Ho?c n?p h? s? tr?c ti?p t?i: Công ty C? ph?n th??ng m?i Gia Ph?m-T?ng 3 Trung tâm v?n hóa th? thao qu?n Thanh Xuân, TP Hà N?i.

BAN T? CH?C   

“TÀI S?C TRÀNG AN”

Hotline: 0911 198 510

Web: www.taisactrangan.com

Email: taisactrangan@gmail.com