Giới thiệu chung

Nh?m b?o t?n và th?ng hoa nh?ng giá tr? v?n hóa Vi?t, BTC cu?c thi tìm ki?m g??ng m?t Tài S?c Tràng An 2017 l?n ??u ???c t? ch?c và di?n ra ? Hà N?i.

Khôi ph?c nh?ng v? ??p tinh t? c?a ph? n? Kinh K? ??t B?c theo h??ng l?y ch?t li?u; c?m h?ng t? gi?i thành th? và hoàng t?c x?a, s? d?ng công ngh? hi?n ??i ?? tôn lên v? ??p sang tr?ng và quý phái, cùng tài n?ng c?a ng??i con gái hi?n ??i có s? k?t h?p gi?a Kim và C?. ?ây chính là ?i?m khác bi?t c?a cu?c thi so v?i các cu?c thi ng??i ??p khác, tôn vinh v? ??p c?a ng??i Ph? N? Vi?t Nam Tài S?c ?? gi? gìn giá tr? v?n hóa lâu ??i c?a c?i ngu?n dân t?c, tôn vinh giá tr?: Chân; Thi?n; M? c?a ng??i con gái Tràng An Kinh K?.

Tài S?c Tràng An t? ch?c g?m 3 vòng: s? kh?o, chung k?t và bán k?t. Cu?c thi s? ???c di?n ra v?i 08 t?p truy?n hình th?c t? di?n ra h?t s?c công b?ng ?? tìm ki?m m?t g??ng m?t x?ng ?áng v?i ngôi v? cao nh?t tài s?c v?n toàn.

Và l?n ??u tiên t?i Vi?t Nam chi?c v??ng mi?n dành cho ngôi v? quán quân ???c ch? tác t? ch?t li?u g? quý hi?m có m? m?t l?p vàng nh? g?n nh?ng viên kim c??ng long lanh là tâm huy?t c?a các ngh? nhân ch? tác c?ng nh? có giá tr? v? th?m m? và m? quan.

Ngày 08/7 ch??ng trình t? ch?c h?p báo công b? cu?c thi r?ng rãi ??n các ??n v? truy?n thông. Và vòng casting s? tuy?n ??u tiên ???c di?n ra vào ngày 18/7 d? ki?n t?i tòa nhà Sông H?ng Park View 165 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i, v?i thành ph?n ban giám kh?o ngoài ban t? ch?c còn có: Hoa H?u Bi?n Vi?t Nam 2016 – Ph?m Thùy Trang; Giám ??c VTV2X; T?ng giám ??c Life TV. ? ph?n s? tuy?n này BGK s? ch?n ra 100 thí sinh xu?t s?c ?? tham gia cu?c chi?n tài n?ng và s?c ??p t?i ??u tr??ng này. 100 thí sinh này s? b??c ti?p vào các vòng chung kh?o ?? tìm ra 40 g??ng m?t vào vòng bán k?t c?a cu?c thi. ? vòng bán k?t các thí sinh s? ???c chia nhóm ?? th?c hi?n các d? án nhân ái khác nhau.

Sau ?ó BGK s? l?a ch?n 25 thí sinh n?i b?t v? tài và s?c ?? chính th?c l?t vào ?êm chung k?t c?a cu?c thi. D? ki?n ?êm chung k?t di?n ra vào kho?ng cu?i tháng 9 t?i Trung Tâm H?i Ngh? Qu?c Gia ho?c Cung v?n hóa H?u Ngh? Vi?t Xô Hà N?i v?i quy mô hoành tráng cùng sân kh?u có s?c ch?a 2000 ng??i. BGK d? ki?n là nh?ng ng??i công tâm, có chuyên môn cao trong các l?nh v?c khác nhau: ông Tr?n Chi?n Th?ng – Nguyên th? tr??ng b? VHTT_ DL; HH Vi?t Nam 2010 – ??ng Ng?c Hân; Nhà báo t?ng biên t?p báo Th? Thao – Hoàng D?; Ch? t?ch hi?p h?i thi?t k? m?u và m? thu?t Vi?t Nam – Lê Huyên; Ti?n s? nhân tr?c h?c – Th?m Hoàng ?i?p; Di?n viên – Lý Hùng; Ngh? s? ?u tú – Lê Khanh. ?i?m ??c bi?t n?a c?a cu?c thi khác v?i các cu?c thi s?c ??p tr??c ?ây là v??ng mi?n dành cho quán quân ???c ch?m kh?c tinh t? b?ng g? quý hi?m g?n nh?ng viên kim c??ng giá tr? v? th?m m?, m? quan và c? giá tr? tinh th?n c?a nh?ng ngh? nhân ch? tác.

Gi?i th??ng và danh hi?u.

Hoa Khôi: tr? giá t?ng gi?i th??ng 500.000.000 ??ng (v??ng mi?n và các hi?n v?t); 01 chuy?n du l?ch Thái Lan cùng 01 ng??i thân, ???c ký ??c quy?n làm ??i s? th??ng hi?u cho nhà tài tr? kim c??ng.

Hoa Khôi: tr? giá t?ng gi?i th??ng 500.000.000 ??ng (v??ng mi?n và các hi?n v?t); 01 chuy?n du l?ch Thái Lan cùng 01 ng??i thân, ???c ký ??c quy?n làm ??i s? th??ng hi?u cho nhà tài tr? kim c??ng.

Á Khôi 1: tr? giá t?ng gi?i th??ng 200.000.000 ??ng (k? ni?m ch??ng và các hi?n v?t)

Á Khôi 2: tr? giá t?ng gi?i th??ng 100.000.000 ??ng (k? ni?m ch??ng và các hi?n v?t)

Ngoài ra các gi?i th??ng ph?: Ng??i ??p tài n?ng; Ng??i ??p truy?n th?ng; Ng??i ??p nhân ái; Ng??i ??p ???c khán gi? bình ch?n nhi?u nh?t m?i gi?i th??ng ??u có tr? giá t?ng gi?i th??ng 50.000.000 ??ng (k? ni?m ch??ng và các hi?n v?t); gi?y ch?ng nh?n c?a BTC và các ph?n quà c?a nhà tài tr?.

LIÊN H? ??NG KÝ D? THI

1. Thí sinh g?i h? s? tr?c ti?p ??n cho BTC theo ??a ch?: Công ty c? ph?n th??ng m?i Gia Ph?m-T?ng 3 Trung tâm V?n Hóa Th? Thao, qu?n THanh Xuân, TP Hà N?i.Ho?c thí sinh có th? ??ng ký qua

website: www.taisactrangan.com

2. Ho?c có th? g?i h? s? tr?c ti?p ??n email c?a ch??ng trình: taisactrangan@gmail.com

3. Th?i h?n n?p h? s?:  01/07/2017 ??n ngày 15/08/2017.

Hotline: 0911 198 510nike air max 90 damennike air max 90 damen