Đơn vị tổ chức

Nh?m khôi ph?c nh?ng v? ??p tinh t? c?a ph? n? Kinh K? ??t B?c theo h??ng l?y ch?t li?u; c?m h?ng t? gi?i thành th? và hoàng t?c x?a, s? d?ng công ngh? hi?n ??i ?? tôn lên v? ??p sang tr?ng và quý phái, cùng tài n?ng c?a ng??i con gái hi?n ??i có s? k?t h?p gi?a Kim và C?.

H?a s? Ph?m Xuân H?i – Ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr? Công ty c? ph?n Gia Ph?m ?ã h?p tác v?i bà Lê Xuân Anh – Phó ban c? v?n, ??o di?n giám ??c TV2X ng??i lên ý t??ng toàn b? cho 1 cu?c thi nhan s?c m?i “TÀI S?C TRÀNG AN 2017” cùng T?p ?oàn ??a ?c Phú Thái ?ã t? ch?c cu?c thi Tài S?c Tràng An 2017.

M?c ?ích cu?c thi nh?m qu?ng bá v?i b?n bè trong n??c và qu?c t? v? s?c ??p và tài n?ng c?a ng??i con gái Vi?t Nam, ??ng th?i qu?ng bá trang ph?c hình ?nh qu?c ph?c c?a dân t?c qua các th?i k? kh?i ??u t? C? ?ô Tràng An lên ??n kinh thành Th?ng Long Hà N?i. G?n k?t các làng ngh? truy?n th?ng c?a ??t B?c qua các ph?n thi, mang ti?ng nói c?a các s?n ph?m làng ngh? qua t?ng trang ph?c và t?ng b??c ?i nh?: tranh ?ông H?, làng l?a Hà ?ông, nón lá làng Chuông…. Và nh?ng nét tr?m m?c tôn trang c?a nhi?u thanh lam th?ng c?nh.

Tìm ki?m nh?ng g??ng m?t xu?t s?c, ??i di?n cho nét ??p truy?n th?ng c?a ng??i con gái Kinh K? ??t B?c, mang v? ??p n?i b?t ??m ch?t Á ?ông, mang ??m d?u ?n x?a c?a ng??i con gái Vi?t Nam. S? h?u tài n?ng, trí tu?, sáng t?o, thông minh, n?ng ??ng th?i k? h?i nh?p. Tôn vinh v? ??p c?a ng??i ph? n? Vi?t Nam Tài S?c, ?? gìn gi? giá tr? v?n hóa lâu ??i c?a c?i ngu?n dân t?c. Tôn vinh giá tr?: Chân, Thi?n, M? c?a ng??i con gái Tràng An Kinh K?. Giao l?u v?n hóa, liên k?t các giá tr? v?n hóa truy?n th?ng, thúc ??y quan h?, kinh t? các làng ngh? ??t B?c ??n v?i c?ng ??ng trong và ngoài n??c.

Tài s?c Tràng An t? ch?c g?m 3 vòng: s? kh?o, chung k?t và bán k?t. Cu?c thi s? ???c di?n ra v?i 8 t?p truy?n hình th?c t? di?n ra h?t s?c công b?ng ?? tìm ki?m m?t g??ng m?t x?ng ?áng v?i ngôi v? cao nh?t tài s?c v?n toàn.

Ngày 08/07/2017 ch??ng trình t? ch?c h?p báo công b? cu?c thi r?ng rãi ??n các ??n v? truy?n thông và bu?i s? kh?o casting s? ???c di?n ra ngay sau ?ó m?t vài ngày. V?i thành ph?n ban giám kh?o c?a bu?i s? kh?o casting ngoài ban t? ch?c còn có: Hoa H?u Bi?n Vi?t Nam 2016 – Ph?m Thùy Trang; Giám ??c VTV2X; T?ng giám ??c Life TV. ? ph?n s? tuy?n này BGK s? ch?n ra 100 thí sinh xu?t s?c ?? tham gia cu?c chi?n tài n?ng và s?c ??p t?i ??u tr??ng này. 100 thí sinh này s? b??c ti?p vào các vòng chung kh?o ?? tìm ra 40 g??ng m?t vào vòng bán k?t c?a cu?c thi, ? vòng bán k?t các thí sinh s? ???c chia nhóm ?? th?c hi?n các d? án nhân ái khác nhau. Sau ?ó BGK s? l?a ch?n 25 thí sinh n?i b?t v? tài và s?c ?? chính th?c l?t vào ?êm chung k?t c?a cu?c thi.

D? ki?n ?êm chung k?t di?n ra vào kho?ng cu?i tháng 09/2017 t?i th? ?ô Hà N?i v?i quy mô hoành tráng cùng sân kh?u có s?c ch?a 2000 ng??i. Ban giám kh?o d? ki?n là nh?ng ng??i công tâm, có chuyên môn cao trong các l?nh v?c: ông Tr?n Chi?n Th?ng – Nguyên th? tr??ng b? VHTT_ DL; HH Vi?t Nam 2010 – ??ng Ng?c Hân; Nhà báo t?ng biên t?p báo Th? Thao – Hoàng D?; Ch? t?ch hi?p h?i thi?t k? m?u và m? thu?t Vi?t Nam – Lê Huyên; Ti?n s? nhân tr?c h?c – Th?m Hoàng ?i?p; Di?n viên – Lý Hùng; Ngh? s? ?u tú – Lê Khanh. ?i?m ??c bi?t n?a c?a cu?c thi khác v?i các cu?c thi s?c ??p tr??c ?ây là v??ng mi?n dành cho quán quân ???c ch?m kh?c tinh t? b?ng g? tr?m h??ng g?n nh?ng viên kim c??ng giá tr? v? th?m m?, m? quan và c? giá tr? tinh th?n c?a nh?ng ngh? nhân ch? tác.

Gi?i th??ng và danh hi?u

Hoa khôi: tr? giá t?ng gi?i th??ng 500 tri?u ??ng (v??ng mi?n và các hi?n v?t); 1 chuy?n ?i du l?ch Thái Lan v?i 1 ng??i thân; ???c ký ??c quy?n làm ??i s? th??ng hi?u cho nhà tài tr? kim c??ng.

Á khôi 1: tr? giá t?ng gi?i th??ng 200 tri?u ??ng (k? ni?m ch??ng và các hi?n v?t)

Á khôi 2: tr? giá t?ng gi?i th??ng 100 tri?u ??ng (k? ni?m ch??ng và các hi?n v?t)

Ngoài ra các gi?i th??ng ph?: Ng??i ??p tài n?ng; Ng??i ??p nhân ái; Ng??i ??p ???c khán gi? bình ch?n nhi?u nh?t; Ng??i ??p truy?n th?ng m?i gi?i th??ng tr? giá 50.000.000 ??ng bao g?m ti?n m?t và hi?n v?t, gi?y ch?ng nh?n BTC và các ph?n quà c?a nhà tài tr? dành t?ng các thí sinh.

?êm Chung k?t ??c bi?t c?a ch??ng trình g??ng m?t TÀI S?C TRÀNG AN 2017 h?a h?n s? là m?t ?êm h?p d?n, k?ch tính và mang ??n nhi?u b?t ng? cho khán gi? yêu m?n và theo dõi. D? ki?n cu?c thi s? ???c t? ch?c ??nh k? 1 n?m 1 l?n.

Ban truy?n thông ch??ng trình

“TÀI S?C TRÀNG AN 2017”

Hotline: 0911 198 510

Email: taisactrangan@gmail.com

Website: www.taisactrangan.comair max schwarzair max schwarz