Đơn vị tổ chức

* Tỉnh/thành phố đăng cai cuộc thi: Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

* Đơn vị tổ chức:

UBND tỉnh Hòa Bình

* Đơn vị đồng tổ chức:

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm